top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Clinic Dokter Charlotte. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

 

Definities

Wederpartij  

Klanten leveranciers, medewerkers, cursisten, contacten op social media.

 
Uitingen         
Iedere communicatie vanuit Clinic Dokter Charlotte ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, social media meldingen, foto’s, drukwerk, enzovoort.
 
Materialen    
Foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enzovoort.
 
Diensten        
Behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten.
 
Producten     
De door Clinic Dokter Charlotte gebruikte en geleverde producten.

 

Levering

De uitingen, diensten, producten en materialen van Clinic Dokter Charlotte worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door Clinic Dokter Charlotte geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

 
Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Clinic Dokter Charlotte, zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, pandemieën, niet-levering door toeleveranciers van Clinic Dokter Charlotte, enzovoort.
Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal Clinic Dokter Charlotte de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet levering op grond van overmacht ontlenen. Clinic Dokter Charlotte is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet levering op grond van overmacht.

 

Beëindiging overeenkomst

Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Clinic Dokter Charlotte niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Clinic Dokter Charlotte het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

 

 
Intellectuele eigendomsrechten

Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Clinic Dokter Charlotte mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door drs. Charlotte Franke en worden aangevraagd via info@clinicdoktercharlotte.nl.
Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Clinic Dokter Charlotte geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Clinic Dokter Charlotte hetzij van leveranciers van Clinic Dokter Charlotte. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.
Indien de wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Clinic Dokter Charlotte vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van Clinic Dokter Charlotte juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. Clinic Dokter Charlotte is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Clinic Dokter Charlotte verstrekte informatie of geleverde producten en diensten (uitsluitend medische cosmetische diensten waarvoor de behandelovereenkomst van toepassing is), tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Clinic Dokter Charlotte kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van Clinic Dokter Charlotte zijn, wordt afgewezen.

 
Persoonlijke gegevens

De wederpartij gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch patiënten dossier) en het mailingbestand van Clinic Dokter Charlotte. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, etcetera. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij.
Clinic Dokter Charlotte is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij drs. Charlotte Franke via info@clinicdoktercharlotte.nl of via +31353031309.

 

Prijzen en betaling

De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan Clinic Dokter Charlotte te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door Clinic Dokter Charlotte voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat Clinic Dokter Charlotte ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. Clinic Dokter Charlotte heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft Clinic Dokter Charlotte het recht de betreffende dienst niet te verlenen. Indien wederpartij na een behandeling, product of dienst voor een vervolgbehandeling, product of dienst komt, inclusief verbetering of correctie van een eerder uitgevoerde behandeling, dan is Clinic Dokter Charlotte gerechtigd om de dan geldende tarieven te hanteren zoals gepubliceerd op deze website.

 

Klachten

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over een product of dienst van Clinic Dokter Charlotte? Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Clinic Dokter Charlotte te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling onderleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure. Eventueel is het ook mogelijk om direct contact op te nemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zie de pagina klachten voor meer informatie. Een formulier voor het indienen van een klacht is beschikbaar via info@clinicdoktercharlotte.nl.

 
Wijzigingen

Het staat Clinic Dokter Charlotte te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

bottom of page